Blog

Zakończenie budowy domu / pozwolenie na użytkowanie

Budowa domu zakończona - co dalej?

Geodezyjna inwentaryzacja

Zanim możliwe będzie użytkowanie nowo wybudowanego domu należy udać się do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w celu złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Obowiązek ten wynika z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który mówi, że do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, tj.:

Pozwolenie na budowę

 • 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • 2. sieci:
  • ­a). elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • ­b). wodociągowych,
  • ­­c). kanalizacyjnych,
  • ­­d). cieplnych,
  • ­­e). telekomunikacyjnych,
można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Szczególne przypadki

Zdarzają się również przypadki, kiedy zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

 • 1. nadzór budowlany nałożył taki obowiązek na inwestora w decyzji dotyczącej legalizacji samowoli budowlanej,
 • 2. obiekt budowlany ma być użytkowany przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Dokumentacja techniczna do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Pozwolenie na użytkowanie

Jednak w obu przypadkach skład dokumentacji technicznej dostarczanej przez inwestora do PINB jest praktycznie identyczny z wyjątkiem oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, które dołącza się tylko w przypadku wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Skład dokumentacji określa art. 57 ustawy Prawo budowlane, który mówi, że dokumentację tę stanowią:

 • 1. oryginał dziennika budowy,
 • 2. oświadczenia kierownika budowy,
 • 3. oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest od tego uzależniona,
 • 4. protokoły badań i sprawdzeń (instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej) przygotowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
 • 5. potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy,
 • 6. kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
 • 7. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.