Usługi geodezyjne Warszawa

Budowa domu zakończona - co dalej?

Zanim możliwe będzie użytkowanie nowo wybudowanego domu należy udać się do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w celu złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Obowiązek ten wynika z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który mówi, że do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, tj.:

można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Szczególne przypadki

Zdarzają się również przypadki, kiedy zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

Dokumentacja techniczna do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Jednak w obu przypadkach skład dokumentacji technicznej dostarczanej przez inwestora do PINB jest praktycznie identyczny z wyjątkiem oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, które dołącza się tylko w przypadku wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Skład dokumentacji określa art. 57 ustawy Prawo budowlane, który mówi, że dokumentację tę stanowią: