Geodeta Warszawa

Znaczenie geodezyjnego opracowania projektu budowlanego w procesie inwestycyjnym.

Każde geodezyjne tyczenie obiektu budowlanego poprzedzone jest pracami obliczeniowymi. Mają one na celu określenie współrzędnych dla charakterystycznych elementów projektowanej budowli.
Są to przede wszystkim punkty główne budynku, osie konstrukcyjne, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, a także linia zabudowy. Obowiązek wykonania tych czynności w świetle prawa spoczywa na uprawnionym geodecie.

Projektant na sporządzonej przez geodetę mapie do celów projektowych określa lokalizację budynku, przyłączy oraz innych elementów, np. wjazdu. Wymiary oraz odległości pomiędzy wybranymi punktami projektowanego obiektu, a istniejącymi obiektami umieszcza na mapie.x
Dysponując tak przygotowanym planem zagospodarowania terenu geodeta może obliczyć współrzędne punktów, które następnie wyznaczy w terenie.

Dobrą praktyką jest ustalenie z wykonawcą budowli jakie elementy projektu są mu niezbędne do wykonania pracy. W przypadku budynków najczęściej są to osie konstrukcyjne, które zazwyczaj biegną w niezmienionym kształcie przez wszystkie kondygnacje.

Dlaczego geodezyjne opracowanie projektu jest tak ważne?

Od geodezyjnie wytyczonych osi konstrukcyjnych wykonawca będzie odmierzał wszystkie budowane elementy (ściany, schody, itp.). Z tego względu zalecane jest sprawdzenie wymiarów osi konstrukcyjnych na wszystkich kondygnacjach. To pozwala uniknąć bardzo poważnych błędów takich jak brak pokrywania się ścian nośnych między kondygnacjami.
Należy sprawdzić również wewnętrzną zgodność miar i obliczonych współrzędnych. W dalszej kolejności oblicza się miary kontrolne umożliwiające sprawdzenie usytuowania kształtu i wymiarów tyczonych elementów. Podczas opracowania projektu geodeta sprawdza również, czy projekt nie powoduje kolizji z obiektami istniejącymi, a w szczególności z urządzeniami podziemnymi naniesionymi na mapę.

Efektem geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu jest sporządzenie szkicu dokumentacyjnego, na podstawie którego obiekty zostaną wytyczone na gruncie.