Usługi geodezyjne Warszawa

Procedura podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okiem geodety
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możemy znaleźć m.in. minimalną powierzchnię dla nowo wydzielanych działek, minimalną szerokość nowo wydzielanych dróg wewnętrznych, minimalną szerokość frontu działki.

2. Wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Po wnikliwej analizie ustaleń planu miejscowego oraz zamierzenia inwestycyjnego przystępuje się do opracowania wstępnego projektu podziału. Ten etap jest kluczowy, ponieważ właściwa mapa podziałowa będzie musiała być wykonana zgodnie ze wstępnym projektem podziału.
Wstępny projekt podziału nieruchomości sporządza się na kopii mapy zasadniczej, lub w przypadku braku mapy zasadniczej na kopii mapy katastralnej. Mapę katastralną uzupełnia się o elementy zagospodarowania terenu niezbędne dla koncepcji podziału.

    Treścią wstępnego projektu podziału nieruchomości powinno być w szczególności:
  • Granice nieruchomości podlegającej podziałowi
  • Oznaczenie nieruchomości według danych EGIB oraz dokumentów określających stan prawny takich np. księga wieczysta
  • Powierzchnia dzielonej nieruchomości
  • W kolorze czerwonym granice, powierzchnie oraz proponowany dostęp do drogi publicznej wydzielanych działek gruntu
Wstępny projekt podziału przekazuje się celem uzyskania opinii do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Opinia wydawana jest w formie postanowienia na które służy zażalenie.

3. Wykonanie właściwej mapy z projektowanym podziałem

Po uzyskaniu opinii geodeta może przystąpić do wykonania właściwej mapy z projektowanym podziałem, którą wraz z operatem technicznym przekazuje do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej celem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Po przyjęciu operatu do zasobu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje inwestorowi mapę podziałową wraz z protokołem z przyjęcia granic nieruchomości.

4. Wniosek o zatwierdzenie podziału

Mapę z projektowanym podziałem oraz protokołem granicznym inwestor dołącza do wniosku i składa wraz z pozostałymi dokumentami do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, aby ten wydał decyzję zatwierdzającą podział.
Decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.