Pomiary geodezyjne Błonie

Położenie

Gmina Błonie stanowi południową granicę powiatu warszawskiego zachodniego.

    Gmina Błonie graniczy:
  • od północy z gminą Leszno (powiat warszawski zachodni)
  • od wschodu z gminą OŜarów Mazowiecki (powiat warszawski zachodni)
  • od południa z gminą Brwinów (powiat pruszkowski), gminą Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski), gminą Baranów (powiat grodziski)
  • od zachodu z gminą Teresin (powiat sochaczewski)

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Poznańska 129/133 (Budynek B), 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Urząd Miejski w Błoniu - ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.

Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania terenu

Obszar gminy Błonie, objęty planami miejscowymi stanowi około 30% powierzchni gminy.
Tereny dotychczas niezagospodarowane, które nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowiące rezerwę dla rozwoju gminy, położone są w północnej i północno - wschodniej części gminy oraz na jej południowych obrzeżach. Są to tereny luźnej zabudowy zagrodowej.