Powiat piaseczyński - Gmina Konstancin-Jeziorna

Położenie

Gmina Konstancin-Jeziorna położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w północno-wschodniej części powiatu piaseczyńskiego. Graniczy z gminami: Góra Kalwaria, Józefów, Karczew, Otwock, Piaseczno, m.st. Warszawa.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Katastru - ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Struktura użytkowania gruntów

Zgodnie z danymi zawartymi w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONSTANCIN- JEZIORNA powierzchnia gminy wynosi 7863,4584 ha.
Największy udział w strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna mają użytki rolne zajmujące 61,77 % powierzchni gminy, następnie grunty leśne –14,67 %, grunty zabudowane i zurbanizowane – 14,11 %, grunty pod wodami – 8,88%, pozostałe – 0,57%.