Pomiary geodezyjne Lesznowola

Położenie

Gmina Lesznowola położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w północno-zachodniej części powiatu piaseczyńskiego. Graniczy z gminami: Nadarzyn, Piaseczno, Raszyn, Tarczyn, m.st. Warszawa.

Załatwianie spraw

Wydział Geodezji i Katastru - ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

Urząd Gminy Lesznowola - ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

Struktura użytkowania gruntów

Jak czytamy w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA tereny mieszkalne i zabudowane w gminie Lesznowola zajmują ok. 13,7%.
Gmina charakteryzuje się niskim stopniem zalesienia (powierzchnie leśne stanowią tu 12,2%) w porównaniu z województwem mazowieckim (21,8%). Użytki rolne stanowią 67,7% powierzchni terenu, z tego 97% zajmują grunty rolne, a pozostałe obszary, czyli 3% stanowią sady i łąki. Nieużytki i tzw. grunty pozostałe stanowią około 6,4% powierzchni gminy.