Regulamin

1. Postanowienia ogólne Regulaminu

1.1. Poniższe warunki regulują korzystanie z " Panelu Klienta" oraz korzystanie za pośrednictwem ww z usług udostępnionych przez firmę Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk.

1.2. Usługi w Portalu uslugi-geodezyjne-projekt.pl, do których Klient uzyskuje dostęp po rejestracji, bądź po założeniu Konta przez automat podczas wystawiania zlecenia świadczone są przez Administratora, jak i przez podmioty trzecie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

1.3. Zapoznać się z regulaminem można (i należy) podczas rejestracji w portalu. W przypadku gdy konto zakładane jest przez Administratora, bądź automatycznie podczas wystawiania zlecenia, z regulaminem należy się zapoznać przed pierwszym logowaniem. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji lub logując się po raz pierwszy w przypadku założenia konta przez Administratora, bądź automat, Klient automatycznie zgadza się z postanowieniami oraz na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

1.4. Klient zobowiązany jest korzystać z Portalu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Regulaminu. W szczególności zabronione jest:

  • - podawanie danych osobowych oraz teleadresowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.
  • - korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

2. Panel Klienta

2.1. W celu założenia Konta w Panelu Klienta należy podać dane oznaczone jako pola obowiązkowe, wprowadzić hasło oraz zaakceptować regulamin.

2.2. Klient może uzupełniać oraz edytować swoje dane o ile dane wprowadzane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

2.3. Klient ma możliwość usunięcia swojego Konta. Wówczas należy wysłać wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: biuro@ug-projekt.pl. Po odczytaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

2.4. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta zasad o których mowa w pkt. 1.4 Administrator wezwie Klienta do zaprzestania , usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, Konto należące do Klienta zostanie usunięte przez Administratora.

2.5. Użytkownik podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez firmę Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk, w celu związanym z funkcjonowaniem Panelu Klienta.

2.6. Korzystanie z Panelu Klienta jest dobrowolne i bezpłatne.

2.7. Ceny podane w karcie zlecenia są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

3. Odpowiedzialność

3.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy osoby trzecie wejdą w posiadanie hasła Użytkownika oraz za skutki z tego tytułu wynikłe (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).

3.2. Za sposób korzystania z Panelu Klienta Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Ochrona danych

4.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowego działa Panelu Klienta.

4.2. Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji, bądź w przypadku automatycznego założenia Konta będą przetwarzane, pobierane lub wykorzystywane tylko wówczas, gdy Klient wyrazi na to zgodę bądź jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

4.3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Firma Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk jest administratorem ww. danych.

4.4. Klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy firmy Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk

5. Zmiany regulaminu i komunikacja.

5.1. Firma Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedmiotowym Regulaminie. Klienci będę informowani o zmianach w regulaminie droga mailową . W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient powinien zaprzestać korzystania z Panelu Klienta i skontaktować się z Administratorem mailowo.

5.2. Komunikacja z Klientem będzie odbywać się mailowo, chyba że Firma Usługi Geodezyjne - Projekt Przemysław Błaszczyk ustanowi inaczej. Klient zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, bądź zamawiania usługi był regularnie sprawdzany.

5.3. Wszystkie informacje o naruszeniach przez Klientów przedmiotowego regulaminu należy kierować na adres admin@ug-projekt.pl.

5.4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Klientom adresem http://uslugi-geodezyjne-projekt.pl/regulamin.php