Geodezyjne pomiary pionowości

Powykonawczy pomiar pionowości elementów konstrukcyjnych

Kiedy i dlaczego wykonujemy geodezyjny pomiar pionowości?

Kontrola techniczna pionowości wykonywana jest w trakcie budowy lub już po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji obiektu. Wykorzystanie w tym celu metod geodezyjnych pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji o geometrii danego obiektu. Nowoczesne tachimetry elektroniczne umożliwiają szybki i dokładny pomiar pionowości elementów konstrukcyjnych takich jak na przykład ściany budynku czy filary mostów lub wiaduktów.

Pomiar przykładowej ściany wykonywany jest przez geodetę na wybranych punktach kontrolnych, najczęściej w regularnej siatce kwadratów oraz w razie potrzeby w dodatkowych punktach charakterystycznych lub w miejscach o spodziewanym występowaniu odchyleń od pionu. Właściwy wybór punktów kontrolnych jest pierwszym krokiem do uzyskania wiarygodnych informacji o badanym obiekcie. W wyniku geodezyjnego pomiaru uzyskiwane są dane obserwacyjne dotyczące położenia wybranych punktów na ścianie budynku.

Pomiar to nie wszystko

Kolejną kwestią w przypadku badania pionowości jest właściwa interpretacja wyników pomiarów. Ważny jest przy tym sposób obliczenia odchyłek. Może być to zrealizowane w kilku wariantach. W pierwszym wariancie dwa punkty znajdujące się na dolnej krawędzi ściany zostają przyjęte jako baza odniesienia. Podawane odchyłki odnoszą się do płaszczyzny pionowej przechodzącej przez te dwa punkty odniesienia. Jest to sposób najprostszy, a wartości odchyłek od pionu uzyskiwane są niemal natychmiast w trakcie pomiaru

Bardziej złożone obliczeniowo metody badania pionowości opierają się na wpasowaniu płaszczyzny w punkty pomiarowe. Odchyłki mogą zostać w takim przypadku przedstawione w odniesieniu do płaszczyzny pionowej wpasowanej we wszystkie lub tylko wybrane punkty pomiarowe. Wpasowana może być również płaszczyzna ukośna. Wówczas możliwe jest obliczenie kąta nachylenia takiej płaszczyzny względem pionu, a zatem kąta pod jakim nachylona jest ściana. Wyraźnie widoczne stają się przy tym podejściu punkty znacznie odstające od przyjętej powierzchni. Odchyłki liniowe przedstawione na szkicu z tej metody dają pogląd nie na pionowość a płaszczyznowość powierzchni ściany. Dlatego też to podejście sprawdza się podczas badania płaskości powierzchni dowolnie nachylonych.

Dokumentacja geodezyjna z pomiaru

W wyniku przeprowadzonych pomiarów i obliczeń geodeta dostarcza opracowany szkic obiektu wraz z zaznaczeniem odchyłek i informacją dotyczącą wykorzystanej metody. Jest to niezbędne dla prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.